Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1)  informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie, ul.Grunwaldzka 33;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych wyznaczonym w Gminie Miasta Jaworzna możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.jaworzno.pl lub telefonicznie pod nr (32) 61 81 543;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie art 5a ustawy o samorządzie gminnym, uchwały nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 marca 2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z budżetem obywatelskim miasta Jaworzna oraz zarządzenia Nr PI.0050.205.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie określenia wysokości środków budżetu obywatelskiego na 2023 rok, harmonogramu konsultacji społecznych w sprawie jaworznickiego budżetu obywatelskiego na 2023 rok oraz wzoru wniosku i wzoru karty do głosowania na potrzeby przeprowadzenia konsultacji;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w głosowaniu nad budżetem obywatelskim;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.